نمایش 1–12 از 62 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

ثروتمندترین مرد بابل

۳۵,۰۰۰ تومان
آمادگــی مناســب، کلیــد موفقیــت مــا محســوب میشــود. ایــن کتــاب کــه راه حل‌هایــی بــرای بهبــود وضعیـت مالـی ارائـه میدهـد، راهنمـای درک مالـی نـام گرفتـه اسـت و در حقیقـت هـدف از آن ایـن اسـت کـه بـه افـرادی کـه رویـای موفقیـت مالی را در سـر میپروراننـد، بینشـی ارائـه دهـد کـه در کسـب پـول، حفـظ پـول و به‌دســتآوردن پــول بیشتــر از موجــودی مــازاد درآمدشــان بــه آنهــا کمـک کنـد."
فروخته شده:0
باقی مانده:10

فرکانس صفر

۴۰,۰۰۰ تومان
مــن قــدرت دگرگون کننــده ی به کاربــردن هواوپونوپونــو را در زندگــی خــودم تجربــه کــرده ام. در اوقــات رنــج و تردیــد، ایــن عمــل چنــان از مــن مراقبــت کـرد کـه انـگار یـک کـودک خردسـال هسـتم و مـرا بـه خـود واقعـی ام رسـاند. هروقــت رهــا کــردم و بــه ایــن مســیر اعتمــاد داشــتم، همه چیــز آســان تر شــد. پــول به ســمت مــن جریــان پیــدا کــرد.
فروخته شده:0
باقی مانده:20

365 روز با قانونِ جذب

۴۰,۰۰۰ تومان
روزنوشت‌های آبراهام استر هیکس در طول دو دهه ی اخیر، به عنوان بنیان گذار موضوع قانون جذب در معنای امروزی

عامل ارزش ها

۷۰,۰۰۰ تومان
شــناختن مهمتریــن ارزشهایتــان شــما را قــادرمیکنــد فعالیتهایتــان را هم راســتا بــا امــوری قــرار دهیــد کــه برایتــان مهمتــر هســتند. آگاهی نداشــتن از مهمتریـن ارزشهـا بـه میـزان قابـل توجهـی خلـق یـک زندگــی پرمعنــا و سرشــار از کامیابــی را ســخت میکنــد.
فروخته شده:2
باقی مانده:5

طرز فکر

۶۰,۰۰۰ تومان
کســی کــه قبــل از اســتفورد در دانشـگاههای کلمبیـا و هـاروارد هـم تدریـس کـرده اسـت و یکـی از انگیزه هـای مــن بــرای دست گذاشــتن روی چنیــن کتابــی، علمی بــودن و اعتبــار بــالای آن اســت؛ چیــزی کــه کمتــر در کتابهــای حــوزه ی موفقیــت دیــده شــده اســت.
فروخته شده:0
باقی مانده:10

9 راهکار معجزه گر برای موفقیت در زندگی

۳۵,۰۰۰ تومان
در این کتاب نه تکنیک اصلی را برای پاکسازی ذهن و طراحی مجدد باورهای تان در جهت نیل به دستاوردهای مطلوب در اختیارتان قرار می دهم. توصیه می کنم این تکنیک ها را به همان ترتیبی که ارائه شده اند، مطالعه کنید.
فروخته شده:0
باقی مانده:20

کتاب پول عاشق سرعت است

۳۵,۰۰۰ تومان
اگر به حرفم گوش کنید و دست‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌به کار شوید، فرآیند نجات اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان را شروع خواهید کرد. راهکاری برای دغدغه‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌های مالی و اقتصادی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌تان پیدا خواهید کرد. تنها کاری که باید بکنید این است که پیاده‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌سازی‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌‌اش کنید. تنها کاری که باید بکنید این است که دست به کار شوید. یادتان باشد، پول عاشق سرعت است.

کتاب تبدیل رویا به ثروت

۳۵,۰۰۰ تومان
این کتابی ست درباره ی کارآفرینی که کمک تان می کند کسب و کار موفق تان را شروع کنید و رشدش دهید ولی به خصوص برای آن هایی نوشته شده که در انجام این کار استرس دارند و شاید می ترسند همان ها که هر چند درباره ی ایده های کسب و کاری شان هیجان دارند ولی جرات نمی کنند از شغل روزمره شان استعفا دهند و آینده شان را به خطر بیندازند
فروخته شده:0
باقی مانده:25

درآمد بالا از شبکه های اجتماعی

۶۰,۰۰۰ تومان
شبکه های اجتماعی می توانند منبعی عظیم برای هدردادن زمان و انرژی باشند یا می توانند یک نوع سرمایه گذاری بسیار هوشمندانه برای کسب و کارتان محسوب شوند. اگر می خواهید شیوه تان بر محور نرخ بازگشت سرمایه و انجام صحیح کار باشد، این کتاب را بخوانید.
فروخته شده:0
باقی مانده:11

نامه هایی به همسر کارافرینم

۳۰,۰۰۰ تومان
این کتاب روایتی بی‌پیرایه از دورانی است که بدون وجود علم روز کارآفرینی و شناخت اجتماعی از آن، فردی کاری را شروع می‌کند که مطلقاً از صفر است و حتی برای تأمین برق و آب آن باید تلاش کند.
فروخته شده:0
باقی مانده:2

کتاب بخواهید و به شما داده شود

۵۰,۰۰۰ تومان
آیا در پی شغل مورد علاقه‌تان هستید؟ یا به دنبال همسری مناسب؟ اگر خواهان آن هستید تا همه‌ی این موارد را داشته باشید، استر هیکس (Esther Hicks) و جری هیکس (Jerry Hicks) در کتاب بخواهید تا به شما داده شود (Ask and It Is Given) راه رسیدن به آن‌ها را به شما آموزش خواهند داد.
فروخته شده:0
باقی مانده:7

عامل ارزش‌ها؛ راز موفقیت و جهش

۷۰,۰۰۰ تومان

مهم‌ترین ارزش‌های ما کلید کمک به ما برای تعریف اهداف‌مان و رسیدن به آنها هستند.

 
فروخته شده:0
باقی مانده:9