نمایش یک نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

ثروتمندترین مرد بابل

۳۵,۰۰۰ تومان
آمادگــی مناســب، کلیــد موفقیــت مــا محســوب میشــود. ایــن کتــاب کــه راه حل‌هایــی بــرای بهبــود وضعیـت مالـی ارائـه میدهـد، راهنمـای درک مالـی نـام گرفتـه اسـت و در حقیقـت هـدف از آن ایـن اسـت کـه بـه افـرادی کـه رویـای موفقیـت مالی را در سـر میپروراننـد، بینشـی ارائـه دهـد کـه در کسـب پـول، حفـظ پـول و به‌دســتآوردن پــول بیشتــر از موجــودی مــازاد درآمدشــان بــه آنهــا کمـک کنـد."
فروخته شده:0
باقی مانده:10