نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

عامل ارزش ها

۷۰,۰۰۰ تومان
شــناختن مهمتریــن ارزشهایتــان شــما را قــادرمیکنــد فعالیتهایتــان را هم راســتا بــا امــوری قــرار دهیــد کــه برایتــان مهمتــر هســتند. آگاهی نداشــتن از مهمتریـن ارزشهـا بـه میـزان قابـل توجهـی خلـق یـک زندگــی پرمعنــا و سرشــار از کامیابــی را ســخت میکنــد.
فروخته شده:2
باقی مانده:5

عامل ارزش‌ها؛ راز موفقیت و جهش

۷۰,۰۰۰ تومان

مهم‌ترین ارزش‌های ما کلید کمک به ما برای تعریف اهداف‌مان و رسیدن به آنها هستند.

 
فروخته شده:0
باقی مانده:9