نمایش دادن همه 2 نتیجه

مشاهده فیلترها
نمایش 12 24 36

کتاب راز خوشبختی تو

۲۷,۰۰۰ تومان
وقتــی صحبــت از یافتــن خوشــبختی تان بــه میــان می آیــد، همیشــه از نــگاه یــک مبتــدی بــه آن نــگاه کنید، نــه یــک کارشــناس. تصــور کنیــد می خواهیــد بــازی تنیس یــاد بگیریــد. اگــر هیچ وقــت بــازی نکــرده باشــید و کســی راکتــی بــه دســت تان دهــد و بگویــد، «حــالا ســعی کــن این طــوری تــوپ را پرتــاب کنــی»، می پذیریــد. شــما اراده می کنیــد و می گوییــد، «انجامــش می دهــم». ایــن حرکــت را بــه ایــن صــورت امتحــان می کنیــد، چــون مبتــدی هــزار گزینــه دارد و هــر چیــزی را امتحــان می کنــد.

چگونه بخواهید چگونه برسید؟

۲۲,۵۰۰ تومان
در این کتاب الهام بخش و پر عظمت،که بر اساس نشستی در آناهیم کالیفرنیاست،دکتر وین دایر و استر هیکس با خرد جمعی،که به نام آبراهام شناخته میشود.دور هم نشسته اند وین،همه ی سوالاتی را می پرسد که در بیش از چهل سال تعلیم دیگران،درباره ی آشتی با خود و کشف خود،اندوخته؛و ابراهام جواب هایی میدهد که همه ی ما باید بشنویم.